Vo sëis tlo:

L vën fat al savëi che dai tl'ena dai 12 ai 16 de utober unirà inò abinei adum i ciofes da balcon.

Metëde averda: chësc nserat ne n'ie nia plu atuel!

Prion bel di purte ti posc' de abineda udui dant

25/09/2019