Vo sëis tlo:

Reunion per i zitadins

Metëde averda: chësc nserat ne n'ie nia plu atuel!

Ai 25 de mei 2009 dala 8.00 da sëira unirà tenida la reunion per i zitadins cun premiazion di sportives. Duc i zitadins ie nviei!

18/05/2009