Vo sëis tlo:

Senteda dl cunsëi chemunel ai 30.12.2021

Metëde averda: chësc nserat ne n'ie nia plu atuel!

Ai 30.12.2021 dala 20.00  unirà tenida la prosciama senteda dl Cunsëi de chemun

Tlo abineis l orden dl di: orden dl di dla senteda


Duc i prejënc muessa avëi l green pass

21/12/2021