Vo sëis tlo:

Di dla dlavea a S.Cristina Gherdëina

Metëde averda: chësc nserat ne n'ie nia plu atuel!

Grafik

L Chemun de S. Cristina Gherdëina mët a jì n sada, 18 de dezëmber 2021, n di dla dlavea per duc chëi che dëssa giapé la terza dosa, ma nce per chëi che ulëssa giapé la prima o la segonda dosa.

L zënter per la dlavea ie tl zenter das sport Mulin da Coi y ie daviert ntan chisc orars:

  • dala 09:00 ala 13:00 y dala 14:00 ala 17:00

L IE DE BUJËN DE DEGUNA PRENUTAZION!

15/12/2021