Vo sëis tlo:

Senteda dl cunsëi de chemun ai 24.07.2023

Metëde averda: chësc nserat ne n'ie nia plu atuel!

Ai 24.07.2023 dala 20.00  unirà tenida la proscima senteda dl Cunsëi de chemun

Tlo abineis l orden dl di: orden dl di


17/07/2023