Vo sëis tlo:

Dumanda per l asseniazion de n cuatier da afité

Metëde averda: chësc nserat ne n'ie nia plu atuel!

L Istitut per l frabiché soziel dla Provinzia Autonoma de Bulsan fej al savëi, che n possa de ju la dumandes per l asseniazion de n cuatier dai 1. de setëmber nchin ai 31 de utober 2015.

L formuler ie a desposizion ti ufizies dl Ipes y te chemun, o che n possa l ciarië ju dala plata Internet dl IPES.

La dumanda ie da dé ju nchin ai 31.10.2015 pra i ufizies dl IPES o te chemun.

Acioche n possa fé na drëta valutazion finela iel de mpurtanza che la dumanda vënie scrita ora defin.

21/08/2015