Vo sëis tlo:

News - Archif

Filter aldò dl ann: Duc| 2023| 2022| 2021| 2020| 2019| 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008|

29/12/2020

Senteda dl cunsëi de chemun 30.12.2020

La senteda unirà tenida ai 30.12.2020 dala 20.00 tla gran sala de chemun A gauja dla situazion... deplu...

17/11/2020

Grafik

Nvit al test antigen a livel provinziel

Einladung_-_invito_-_nvit_Test_Covid.pdf (0.21 MB) Ableseformular-modulo-lettura-editierbar.pdf (0.14... deplu...

07/10/2020

Senteda dla cumiscion per l frabiché: 29 de utober 2020

Terminn per de ju i proiec: juebia 15 de utober 2020 nchina la 12.30 deplu...

02/10/2020

Senteda dl Cunsëi chemunel ai 09.10.2020 - orden dl di

La senteda unirà tenida dala 20.00 tla sala de chemun deplu...

21/09/2020

Servij de abineda di ciofes

Enghe ches't ann se cruzia l Chemun dla abineda di ciofes di soldri. Coche l ann passà ie sun dut l raion... deplu...

01/09/2020

Senteda dl Cunsëi chemunel ai 09.09.2020 - orden dl di

La senteda unirà tenida dala 20.00 tla sala de chemun deplu...

27/08/2020

Dumanda per l asseniazion de n cuatier dl IPES da afité

L Istitut per l frabiché soziel dla Provinzia Autonoma de Bulsan fej al savëi, che n possa de ju la... deplu...

23/06/2020

Senteda dl Cunsëi chemunel ai 29.06.2020 - orden dl di

La senteda unirà tenida dala 20.00 tla sala de chemun deplu...

17/04/2020

Foto per Covid 19: C/C donazioni per generi alimentari a residenti

Covid 19: formular per la dumanda de bons per jì a cumpré ite

Stimà/eda zitadin/a, l Chemun de S.Cristina à giaurì n c/c de banca per fé dunfiertes, cun chëles... deplu...

25/03/2020

PREVENZIUN DL CORONAVIRUS. ORARS SMENDRIS.

PREVENZIUN DL CORONAVIRUS. ORARS SMENDRIS.

ATENZIUN. I orars stampá ne é atualmënter nia ajorná. Les informaziuns sön i orars atuai é da ciafé sön... deplu...

03/03/2020

Urdenanza dl Presidënt dla Provinzia

Urdenanza dl Presidënt dla Provinzia deplu...

26/02/2020

Senteda dl Cunsëi chemunel ai 02.03.2020 - orden dl di

La senteda unirà tenida dala 20.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...