Vo sëis tlo:

News - Archif

Filter aldò dl ann: Duc| 2023| 2022| 2021| 2020| 2019| 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008|

21/12/2017

Senteda dl Cunsëi chemunel ai 28.12.2017 - orden dl di

La senteda unirà tenida dala 20.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

10/12/2017

Lëns da Nadel

L'aministrazion chemunela fej al savëi, che ntan l marcià dl ena ai 13.12.2017 y ai 20.12.2017 veniel... deplu...

10/12/2017

Lëns da Nadel

L'aministrazion chemunela fej al savëi, che ntan l marcià dl ena ai 13.12.2017 y ai 20.12.2017 veniel... deplu...

27/10/2017

Lista n cont a l’asseniazion dl grunt tl raion per l frabiché alesirà "Scimenon"

Cun deliberazion nr. 284 di 11.10.2017 à la Jonta Chemunela fissà l terminn per dé ju la dumandes.... deplu...

16/10/2017

Senteda dl Cunsëi chemunel ai 23.10.2017 - orden dl di

La senteda unirà tenida dala 20.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

14/09/2017

Udienzes dl assessëur provinziel Florian Mussner

N sada ai 30.09.2017 tenirà l assessëur provinziel Florian Mussner si udienzes te Gherdëina.... deplu...

01/09/2017

Dumanda per l asseniazion de n cuatier da afité

L Istitut per l frabiché soziel dla Provinzia Autonoma de Bulsan fej al savëi, che n possa de ju la... deplu...

26/07/2017

GemeindeAPP Gem2Go: neue Funktionen und frisches Design

App dl Chemun Gem2Go: funzions nueves y design atuel

La app di chemuns Gem2Go Südtirol, che ie da avëi dal 2015 inant, possen sën desćiarië te na verscion nueva

deplu...

05/07/2017

Cuncors publich per na stiera de curida de na stiera de polizai de chemun y per alimenteres – V- cualifica funzionela cun orar a tëmp plën

L Ambolt dl Chemun de S.Cristina Gherdëina, n esecuzion dla deliberazion dla Jonta chemunela nr. 187... deplu...

13/06/2017

Udienzes dl assessëur provinziel Florian Mussner

N sada ai 01.07.2017 tenirà l assessëur provinziel Florian Mussner si udienzes te Gherdëina.... deplu...

01/06/2017

Senteda dl Cunsëi chemunel ai 12.06.2017 - orden dl di

La senteda unirà tenida dala 20.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

26/05/2017

Efizienza energetica - nuef termin per l 2017

Nfurmazions per talian o tudësch. deplu...

23/05/2017

100. Giro d'Italia 25.05.2017 - Stredes stlutes

N ucajion dl 100. Giro d'Italia ai 25.05.2017 vëniel fat al savëi che la streda Dursan y la streda Gherdëina... deplu...

24/04/2017

Senteda dla cumiscion per l frabiché: 18 de mei 2017

Terminn per de ju i proiec: merdi 2 de mei 2017 deplu...

21/04/2017

Senteda dl Cunsëi chemunel ai 27.04.2017 - orden dl di

La senteda unirà tenida dala 20.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

12/04/2017

Udienzes dl assessëur provinziel Florian Mussner

N sada ai 22.04.2017 tenirà l assessëur provinziel Florian Mussner si udienzes te Gherdëina.... deplu...

28/03/2017

Reunion di zitadins ai 03.04.2017

Nvit ala reunion di zitadins che unirà tenida lunesc, ai 3 de auril 2017 dala 20.30 te sala... deplu...

21/03/2017

Senteda dla cumiscion per l frabiché: 20 de auril 2017

Terminn per de ju i proiec: lunesc 3 de auril 2017 deplu...

21/03/2017

Senteda dla cumiscion per l frabiché: 20 de auril 2017

Terminn per de ju i proiec: lunesc 3 de auril 2017 deplu...

13/02/2017

Senteda dl Cunsëi chemunel ai 20.02.2017 - orden dl di

La senteda unirà tenida dala 20.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

30/01/2017

Senteda dla cumiscion per l frabiché: 16 de merz 2017

Terminn per de ju i proiec: lunesc 27 de faurè 2017 deplu...