Vo sëis tlo:

News - Archif

Filter aldò dl ann: Duc| 2023| 2022| 2021| 2020| 2019| 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008|

16/12/2015

Nsci Fovela

Nsci Fovela

La DVD ie da giaté tl secretariat dl chemun. deplu...

14/12/2015

Scolina „Egaburvanda“ S.Cristina - Iscrizions per l'ann 2016/2017

Merdi 19.01.2016 dala 8.00 ala 11.00 y dala 13.30 ala 15.00 y n mierculdi 20.01.2016 dala 8.00 ala... deplu...

09/12/2015

Gem2Ggo - app de Chemun

Gem2Ggo - app de Chemun

Cun chësta App giata i zitadins la nfurmazions che ie tl sito de Chemun cun i vantajes che la tecnologies di smartphones se da. deplu...

19/11/2015

Senteda dla cumiscion per l frabiché: 17 de dezëmber 2015

Terminn per dé ju i proiec: juebia 3 de dezëmber 2015 deplu...

13/11/2015

Senteda dl Cunsëi chemunel ai 23.11.2015 - orden dl di

La senteda unirà tenida dala 20.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

15/10/2015

Senteda dla cumiscion per l frabiché: 12 de nuvëmber 2015

Terminn per dé ju i proiec: juebia 29 de utober 2015 deplu...

25/09/2015

Servij de abineda di ciofes

Enghe ches't ann se cruzia l Chemun dla abineda di ciofes di soldri. Coche l ann passà ie sun dut l raion... deplu...

11/09/2015

Senteda dl Cunsëi chemunel ai 21.09.2015 - orden dl di

La senteda unirà tenida dala 17.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

21/08/2015

Dumanda per l asseniazion de n cuatier da afité

L Istitut per l frabiché soziel dla Provinzia Autonoma de Bulsan fej al savëi, che n possa de ju la... deplu...

20/07/2015

Senteda dl cunsëi chemunel 29.07.2015

La senteda unirà tenida dala 20.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

13/07/2015

Cuncors publich per per l tò ite na stiëra da bibliotechér/a a tëmp parziel 50%

L Ambolt dl Chemun de S.Cristina Gherdëina, n esecuzion dla deliberazion dla Jonta chemunela nr. 176... deplu...

08/07/2015

Senteda dla cumiscion per l frabiché: 4 de agost 2015

Terminn per dé ju i proiec: merdi 21 de lugio 2015 deplu...

26/06/2015

Senteda dl cunsëi chemunel 07.07.2015

La senteda unirà tenida dala 20.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

21/05/2015

Senteda dla cumiscion per l frabiché: 30 de juni 2015

Terminn per dé ju i proiec: merdi 16 de juni 2015 deplu...

13/04/2015

Senteda dl cunsëi chemunel 22.04.2015

La senteda unirà tenida dala 09.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

04/03/2015

Senteda dl cunsëi chemunel 09.03.2015

La senteda unirà tenida dala 09.00 tla sala de cunsëi tl segondo partimënt. deplu...

03/03/2015

Polizai de chemun

L vën fat al savëi che l chemun de S.Cristina tol su për l tëmp dai 01.06.2015 ai 30.04.2016 n polizai... deplu...